تبلیغات
دبستان پسرانه هیئت امنایی شهید بهشتی شهرستان بانه - برنامه کلاسی 88-87
یکشنبه 24 آذر 1387

برنامه کلاسی 88-87

   نوشته شده توسط: کاوه سمیعی    نوع مطلب :برنامه کلاسی و امتحانی ،

باسمه تعالی

برنامه ی درسی هفتگی دبستان پسرانه هیات امنایی شهید بهشتی      سال تحصیلی 88 ـ 87

روزهای هفته

 

آموزگار

 

ساعت

پایه اول

باران

پایه اول

بهار

پایه دوم

نوا

پایه دوم

آوا

پایه سوم

آریا

پایه چهارم

بوستان

پایه چهارم

گلستان

پایه پنجم

یاران 

بایزی

رسولیان

کمالی

مروتی

محمد امین زاده

محمدی

رشیدی

رسولی

شنبه

اول

ژیمناستیک

ریاضی

ریاضی

بخوانیم

ریاضی

ریاضی

ریاضی

ریاضی

دوم

فارسی

ژیمناستیک

فارسی

ریاضی

هنر ( ظاهری)

فارسی

املاء

قرآن

سوم

بنویسیم

بخوانیم

ژیمناستیک

هدیه  آسمان

فارسی

هدیه  آسمان

قرآن

هنر ( ظاهری)

چهارم

ریاضی

بنویسیم

علوم

ژیمناستیک

علوم

هنر ( ظاهری)

جغرافیا

علوم

پنجم

علوم

علوم

کتابخوانی

کتابخوانی

انشاء

قرآن

هنر ( ظاهری)

هدیه  آسمان

یكشنبه

اول

ریاضی

ریاضی

علوم

ریاضی

فارسی

ورزش

علوم

فارسی

دوم

بخوانیم

هنر ( ظاهری )

ریاضی

بنویسیم

ورزش

ریاضی

بخوانیم

املاء

سوم

هنر ( ظاهری )

بخوانیم 

فارسی

املاء

اجتماعی

علوم

ورزش

جغرافیا

چهارم

بنویسیم

املاء

هدیه  آسمان

هنر ( ظاهری )

فوق برنامه

هنر/مدنی

بنویسیم

ورزش

پنجم

فوق برنامه

ورزش

هنر ( ظاهری )

قرآن

علوم/هنر

فوق برنامه

فوق برنامه

فوق برنامه

دوشنبه

اول

ژیمناستیک

ژیمناستیک

ریاضی

علوم

ریاضی

انشاء

ریاضی

ریاضی

دوم

فارسی

ریاضی

ژیمناستیک

ژیمناستیک

قرآن

  املاء

علوم

زبان(صمدی)

سوم

ریاضی

بخوانیم

فارسی

ریاضی

املاء

زبان(صمدی)

املاء

تاریخ

چهارم

علوم

بنویسیم

املاء

بخوانیم

هدیه  آسمان

جغرافیا

زبان(صمدی)

هنر/مدنی

پنجم

کتابخوانی

کتابخوانی

ورزش

کتابخوانی

زبان ( صمدی )

قرآن

هنر/ مدنی

انشاء

سه شنبه

اول

ریاضی

بخوانیم

علوم

بخوانیم

ورزش

هنر(ظاهری)

ریاضی

ریاضی

دوم

بخوانیم

بنویسیم

ریاضی

املاء

ریاضی

ورزش

هنر(ظاهری)

قرآن

سوم

بنویسیم

هنر

فارسی

ریاضی

علوم

ریاضی

قرآن

ورزش

چهارم

فوق برنامه

علوم

قرآن

فوق برنامه

انشاء

تاریخ

ورزش

فارسی

پنجم

ورزش

فوق برنامه

فوق برنامه

علوم

فوق برنامه

فارسی

هدیه  آسمان

فوق برنامه

چهار شنبه

اول

بخوانیم

ریاضی

فارسی

ریاضی

فارسی

فارسی

ریاضی

علوم

دوم

بنویسیم

بخوانیم

املاء

هدیه  آسمان

اجتماعی

انشاء

بخوانیم

زبان( صمدی)

سوم

ریاضی

بنویسیم

هدیه  آسمان

فارسی

قرآن

علوم

زبان( صمدی)

فارسی

چهارم

هنر( ظاهری)

قرآن

کتابخوانی

ورزش

تحقیق،پژوهش

زبان( صمدی)

بنویسیم

املاء

پنجم

قرآن

هنر( ظاهری)

فوق برنامه

فوق برنامه

زبان( صمدی)

هدیه  آسمان

تحقیق،پژوهش

تحقیق،پژوهش

پنج شنبه

اول

علوم

علوم

هنر ( ظاهری )

علوم

ریاضی

ریاضی

هدیه  آسمان

ریاضی

دوم

هنر

ورزش

فارسی

هنر(ظاهری)

فارسی

علوم

علوم

علوم

سوم

ورزش

ریاضی

ریاضی

قرآن

املاء

تحقیق،پژوهش

بنویسیم

انشاء

چهارم

بنویسیم

املاء

ورزش

فارسی

هنر ( ظاهری )

املاء

تاریخ

هدیه  آسمان

پنجم

بخوانیم

فوق برنامه

قرآن

ورزش

هدیه  آسمان

فوق برنامه

فوق برنامه

هنر ( ظاهری )

مدیر دبستان پسرانه هیات امنایی  شهید بهشتی

کاوه سمیعی