تبلیغات
دبستان پسرانه هیئت امنایی شهید بهشتی شهرستان بانه - ْطرح درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی
سه شنبه 18 فروردین 1388

ْطرح درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی

   نوشته شده توسط: کاوه سمیعی    

طرح درس: هدیه های آسمانی

موضوع: راهنمایان زندگی

 دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:

1 ـ آشنایی رفتار و کردار مردم قبل از دین اسلام 

2 ـ آشنایی با پیامبران و ویژگیهای آنان

3 ـ  پیامبران از جانب خداوند برای هدایت و راهنمایی مردم برگزیده شده اند

4 ـ حضرت محمد ( ص ) آخرین فرستاده خداوند برای هدایت مردم به دین اسلام است .

5 ـ نحوه سپاسگزاری از خدواند متعال را یاد بگیرد .

: هدیه های آسمانی             کلاس :  پنجم                 مدت: 50 دقیقه       تعداد دانش آموز : 20 نفر 

موضوع: راهنمایان زندگی                 صفحه : 38 و 39 و 40و 41                     تاریخ:    /     /  86

آموزشگاه :                    دوره: ابتدایی                                         نام معلم : کاوه سمیعی

مشخصات کلی

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:

1 ـ آشنایی رفتار و کردار مردم قبل از دین اسلام 

2 ـ آشنایی با پیامبران و ویژگیهای آنان

3 ـ  پیامبران از جانب خداوند برای هدایت و راهنمایی مردم برگزیده شده اند

4 ـ حضرت محمد ( ص ) آخرین فرستاده خداوند برای هدایت مردم به دین اسلام است .

5 ـ نحوه سپاسگزاری از خدواند متعال را یاد بگیرد .

هدفهای کلی جزئی و رفتاری(تحلیل آموزشی)

روش های تدریس : پرسش و پاسخ ـ مباحثه ای ـ استقرایی ـ ترکیبی                                                        

 رویکردها آموزشی : فعالیت محور ـ تلفیقی

 

1 ـ با ویژگیهای پیامبران آشنا شوند .

2 ـ خداوند پیامبران را برای هدایت مردم برگزیده است .

3 ـ پیامبران خود الگو ی رفتار و کردار پسندیده برای مردم بوده اند .

4 ـ حضرت محمد ( ص ) آخرین فرستاده خداوند متعال است .

  دانستنیها

اهداف جزئی

1 ـ رفتار و کردار پیامبران را سرمشق زندگی خود قرار دهد .

2 ـ به دستورات دین اسلام عمل می نماید .

  مهارتها

1 ـ  نسبت به اجرای دستورات دین اسلام از خود علاقه نشان می دهد .

2 ـ قدردان زحمات پیامبران است .

3 ـ  در گروه احساس مسئولیت می نماید .

4 ـ به پیامبران احترام می گذارد .

  نگرشی

زمان

کتاب درسی ـ کارت  ( اسامی پیامبران اولوالعزم ) ـ تابلو ـ گچ ـ ورقه سفید

 

وسایل

 

ـ سلام و احوالپرسی

2 ـ حضور و غیاب

3 ـ گروه بندی دانش آموزان (اسامی پیامبران اولوالعزم ) را روی کارتهای نوشته و آن را بین دانش آموزان توزیع می کنیم و سپس 5 گروه 4 نفری از دانش آموزان را مشخص می نماییم . گروه های ( حضرت موسی ـ حضرت عیسی ـ حضرت ابراهیم ـ حضرت نوح ـ حضرت محمد ) .

قبل از شروع درس

 

معلم از دروس گذشته چند سوال  از دانش آموزان می پرسد :

1 ـ برای پاسخ پرسشهای که نمی دانیم از چه کسانی سوال می پرسیم ؟

2 ـ چرا پادشاه مسلمانان را تسلیم بت پرستان نکرد ؟

3 ـ آیا ما می توانیم برنامه مناسب زندگی خود را تنظیم کنیم ؟

4 ـ سهیل چگونه می تواند خطاها یش را جبران کند ؟

5 ـ مردم قبل از اسلام چه کارهای انجام می دادند؟

 

ارزشیابی تشخیصی

 

یادگیرندگان

مدیر یادگیری

 

 

 

ـ  هر گروه ضمن بحث و گفتگو با هم شروع به نوشتن می نمایند .

ـ دو باره اعضای هر گروه کار را ادامه می دهند .

 ـ سر گروه ها مطالب خود را بیان می نمایند .

 

ـ کارهای نیک و پسندیده

 

ـ قرآن

معلم به هر گروه ورقه ای سفید می دهد تا دانش آموزان به صورت گروهی به سوالات پاسخ دهند .

ـ به نظر شما چه کارهای زشت و ناپسند است  ؟

 

ـ حالا چه کارهای نیکو و پسندیده است ؟

ـ معلم  ضمن ارائه مطالب بوسیله گروهها آن ها را دردو ردیف رو ی تابلو می نویسد.

ـ بچه انجام دادن  کدام کارها شایسته یک مسلمان است ؟

ـ در چه کتابی به ما سفارش شده که کار نیک و خوب انجام دهیم ؟

آماده سازی

( ایجاد انگیزه )

 

ـ بت می پرستیدند .

ـ با یکدیگر دشمنی می کردند .

ـ مال یتیمان را می خوردند

ـ دختران را زنده به گور می کردند .

ـ به مردم فقیر ظلم و ستم می  کردند

ـ با همسایگان خود بدرفتاری می کردند .

ـ خیر

 

 

ـ با فرستادن پیامبران

ـ تا مردم را هدایت و راهنمایی نمایند .

ـ نیکو کار ـ راستکو ـ امانت دار ـ پاک دامن

 

ـ کارهای نیک و عبادت خدا و درستکاری و راستگویی

 

 

 

ـ نوح ـ ابراهیم ـ موسی ـ عیسی ـ محمد

 

 

 

ـ حضرت محمد

 

 

 

ـ قرآن

 

 

 

 

 

ـ محمد امین

ـ چون در جوانی راستگو و درستکارو امانت دار و پاک دامن بود

ـ مردم قبل از اسلام چه کارهایی می کردند .

 

 

 

 

 

ـ آفرین بچه ها ، آیا این کار ها درست بودند ؟

( مردم در روز گار قدیم گمراه بودند و نمی دانستند این اعمال زشت و ناپسند است . )

ـ خداوند چگونه مردم را متوجه اشتباه شان کرد ؟

ـ چرا خداوند پیامبران را به سوی مردم فرستاد ؟

ـ پیامبران چگونه انسانهای بودند ؟

ـ پیامبــــران مردم  را به انجام چه کارهای دعوت می کردند؟

 

ـ بله بچه ها خداوند با فرستادن پیامبران مردم را به یکتا پرستی و دوری  از کارهای زشت و ناپسند و درستکاری دعوت نمود .

ـ حالا هر گروه نام گروه خود را بگوید .

ـ آفرین بچه ها اینها پیامبرانی هستنند که از جانب خداوند به پیامبری برگزیده شدند تا مردم را به راه راست هدایت و راهنمایی نمایند .

ـ آیا می دانید آخرین پیامبر خدا چه کسی است ؟

ـ آفرین ، حضرت محمد ( ص ) آخرین پیامبر خداست ، و از جانب خدا برگزیده شد تا دین اسلام را به طور کامل به مردم برساند .

ـ کتابی که راهنمای دینی ما مسلمانان است چه نام دارد ؟

ـ آفرین ، حضرت محمد بوسیله قرآن که کلام خدا است راه درست زندگی کردن را به ما مسلمانان نشان می دهد و ما بایستی قرآن را بخوانیم و  به دستورات آن عمل کنیم ؟

ـ آیا می دانید به حضرت محمد چه لقبی داده بودند ؟ 

ـ چرا به او لقب امین داده بودند ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارایه درس جدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه درس جدید

 

 

 

 

ـ پیامبران

 

ـ عبادت و راه ورسم خوب زیستن

 

ـ حضرت محمد ( ص )

ـ قرآن

ـ محمد امین

ـ دانش آمــوزان به آرامی شروع به خواندن درس می نمایند .

ـ یکی از دانش آموزان درس را می خواند .

 

ـ دانش آموز ترجمه ی آیه را می خواند .

 

ـ  دانش آموزان پاسخ سوالات را می دهند .

 

 

 

 

 

ـ نبوت به معنای برگزیده شدن به مقام پیامبری است .

 

ـ پس خداوند برای راهنمایی و هدایت انسانها چه کسانی را فرستاد ؟

 

ـ پیامبران مردم را به انجام چه کارهای دعوت نمودند ؟

 

ـ آخرین پیامبر خدا چه کسی است ؟

ـ کتاب حضرت محمد ( ص ) چه نام دارد ؟

ـ به حضرت محمد چه لقبی داده بودند ؟

ـ از دانش آموزان می خواهد که درس را یک بار بخوانند .

سپس از یکی از دانش آموزان می خواهیم با صدای رسا درس را بخواند .

ـ معلم با لحنی زیبا آیه ی صفحه 41 کتاب را برای دانش آموزان قرائت می نماید .

ـ سپس از یکی از دانش آموزان می خواهد که ترجمه ی آیه را با صدای بلند بخواند .

ـ معلم سوالات صفحه 41 را در کلاس با همکاری دانش آموزان  پاسخ می دهد .

ـ معلم از دانش آموزان می خواهد که تمرین 3 صفحه 41 را با دقت بخوانند و هر گروه در باره آن با هم بحث و گفتگو نماید .

ـ بله ، درست است ما بایستی به تمامی پیامبران احرتام بگذاریم و به دستورات آنها عمل نماییم .

تکمیلی

 

دانش آموزان به سوالات پاسخ می دهند :

ـ حضرت محمد

ـ چون کامل کننده دین پیامبران پیشین است .

 

ـ کارهای نیک و عبادت خدا و راه و رسم خوب زیستن

ـ باید به دستورات پیامبران توجه کنیم و به آنها عمل کنیم .

معلم از دانش آموزان چند سوال می پرسد :

1 ـ آخرین پیامبر خدا چه نام دارد ؟

2 ـ چرا حضرت محمد آخرین پیامبر خداست ؟

3 ـ پیامبران مردم را به انجام چه کارهای دعوت می کردند ؟

4 ـ برای قدر دانی از زحمات پیامبران چه با بکنیم ؟

ارزشیابی پایانی

 

معلم از دانش آموزان می خواهد به صورت گروهی فعالیتههای زیر را انجام دهند ؟

1 ـ در باره زندگی حضرت محمد ( ص ) تحقیق نمایند ؟

2 ـ در باره ی نام کتاب چند پیامبر را تحقیق کنند ؟

تعیین تکلیف